Ilona Hapková

ILONA HAPKOVÁ

Kandidátka na prezidentku Českého svazu házené

Vítejte na mých webových stránkách, kde najdete informace o mých vizích, cílech a programu pro volby do vedení ČSH společně s kandidáty do Exekutivy ČSH, se kterými si přeji vést ČSH.

Na prezidentku ČSH kandiduji, protože chci využít své zkušenosti, znalosti a vazby na organizace ve prospěch našeho házenkářského hnutí. Věřím, že analýza, propojení a rozvoj jednotlivých oblastí pomůže hnutí stát se prestižním a stabilním partnerem a ČSH opět získá místo mezi top svazy v ČR.

Více o mně Vlajka logo Ilona Hapková

Heslo 3S

STABILNÍ svaz buduje SPOLUPRÁCI a tím získává naše hnutí SÍLU!

Kandidáti do Exekutivy ČSH

Koncepce rozvoje ČSH

Komunikace je prazáklad úspěchu, bez ní to nejde. Ačkoli se komunikace zdá jako evergreen všech kampaní, nesmí se na ni zapomínat. Proč? Komunikace znamená vést dialog, efektivně přenášet důležité informace, konstruktivní kritiku i reakci na ni. Přestane-li se komunikovat, tak i ten nejlepší tým přestává fungovat. Stejně jako v házené.

V rámci ČSH máme k dispozici zápisy z Exekutivy, avšak je potřeba jít dál a nastavit i výstupy ze všech komisí a pracovních skupin. Chci zavést roční zprávy o vývoji a hodnocení/plnění cílů jednotlivých projektů. Zaměstnanci ČSH musí mít jasně definované povinnosti a odpovědnost tak, aby všichni věděli na koho se obrátit se svými problémy, projekty a agendou. Chci nastavit komunikační kanály mezi jednotlivými složkami, komisemi, KSH a členy hnutí. Dále je nutné dokončit digitalizaci a uživatelsky ji zpříjemnit.

Rozšíření členské základny ČSH je primární a dlouhodobou výzvou příštího vedení. Je to prosté. Zvětšení členské základny znamená zatraktivnění házené z pohledu státu a jeho institucí. Více peněz a dětí pak zvyšují kvalitu házené a šance na sportovní úspěch. Ten pak znamená větší zájem médií a sponzorů ochotných do házené investovat.

Základem budování členské základny jsou děti a mládež. Je potřeba rozvinout spolupráci se základními školami a jejich učiteli, a připravit pro ně zajímavé projekty. Rozšiřovat ověřené projekty jako jsou školní ligy a kalamáře a zároveň pořádat nové akce, sportovní dny či letní festivaly.

V praxi se mi velmi osvědčily projekty, které byly zaměřené na rodinu. Házená může rodině nabídnout aktivitu, při které si budou moct všichni užít společně strávený čas vyplněný pohybem. Sportovní akce (dny házené, eventy, festivaly či pravidelné tréninky) zaměřené na rodiny poslouží nejen k příjemnému prožití společného času, ale také k propagaci házené a náboru nových členů.

Jednotlivé projekty dětí a mládeže (soutěže minižactva, házenkářský desetiboj, žákovská liga, Školní ligy, KHN, MITAHy, SPEKy) je zapotřebí upravit podle vývoje a trendů moderního pojetí házené. Projekty potřebují na sebe navazovat napříč jednotlivými kategoriemi od žactva až po dorost. Dalším benefitem může být propojení projektů mládeže s výchovou mladých trenérů a rozhodčích.

Velkou slabinu vidím v malém počtu ZŠ, které jsou zapojeny ve Školní lize a ve kterých se vyučuje házená. Potřebujeme ukázat házenou jako jednoduchou a zajímavou hru. Věřím, že i díky projektu “Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků” se zvýší počet ZŠ, kde se bude vyučovat a vznikat kroužky házené.

Kvalitní práce krajského trenéra a manažera může pomoci v organizaci projektů mládeže, ale také při náborové činnosti či organizaci volnočasových aktivit. Je potřeba se zamyslet, zda je možné během tréninků pro děti nabídnout aktivitu i pro rodiče.

O tom, že pro stabilitu fungování ČSH je potřeba vícezdrojové financování, hovoří nejen situace současných dní. Máme-li jen jeden zdroj příjmů a ten vyschne, pak nemáme nic. Státní peníze jsou a nadále budou pro sportovní organizace nejdůležitějším zdrojem financování, avšak je zapotřebí hledat příjmy i v jiných sférách (veřejné finance či soukromý sektor). Je důležité se aktivně o tuto oblast zajímat a snažit se vyjednávat podporu i mimo MŠMT resp. NSA.

K získání dalších financí je potřeba vytvořit a zviditelnit v rámci házené komerční produkty. Vnímat nejvyšší soutěže, reprezentační celky nebo mládežnické projekty jako produkty. Důležité je nejen vyhledávat partnery pro celostátní projekty ČSH, ale i zkvalitnit financování jednotlivých krajů, klubů a lokálních projektů.  Z těchto důvodů je podstatná jednotná identita házené, která by měla prostupovat všemi segmenty od regionů, klubů až po jednotlivé členy hnutí ČSH, a oslovit co největší spektrum partnerů. Pro tyto účely bude sekretariátem ČSH poskytnuta maximální podpora, servis a pomoc s přípravou materiálů.

Společnou a systematickou prací dosáhneme většího prostoru v médiích a házená se stane atraktivnějším sportem nejen pro dnešní marketingově orientované firmy, ale i pro rodiče a jejich děti.

Medializace házené se stane zásadním úkolem nového vedení ČSH. Bude potřeba mnoho systematické a dlouhodobé práce. Exekutiva ČSH musí vytvořit promyšlenou marketingovou strategii – zanalyzovat současnou situaci a posoudit silné a slabé stránky házené. Přesně vědět kdo jsme, co máme a komu o tom chceme říct, koho chceme s jakým produktem oslovit. Tato strategie musí obsáhnout celorepublikovou i regionální oblast.

Na celostátní úrovni je zapotřebí pracovat na pravidelných přenosech v ČT a to nejen z mužské, ale i z ženské nejvyšší soutěže a z utkání reprezentace. Zavést pravidelný magazín o házené, který bude informovat o výsledcích, reprezentačních družstev, projektech mládeže či házenkářských osobnostech. Pro komunikaci a propagaci české házené je nutné vhodně nastavit mediální mix jednotlivých kanálů a tvořit pro ně atraktivní obsah. Musíme maximálně využít všech možných platforem, které nám současná doba nabízí, a to od klasických médií, přes dnes už nezbytné sociální sítě, až po moderní trendy jako influencer marketing a podcasty. Další cestou medializace házené mohou být sociální sítě velkých sportovních institucí (např. ČOV).

Na lokální úrovni je nezbytné ještě více prohloubit spolupráci s místními médii. Nabízet jim kvalitní a pestrý materiál použitelný pro tisk, televizi, rádia i sociální sítě. Tato medializace se týká zejména jednotlivých klubů, jejich hráčů a legend. Propagace zajímavých krajských projektů a osobností pak zvýší zájem o házenou i u celostátních médií.

Klíčovou úlohu v českém házenkářském hnutí mají kluby. I když se liší svou velikostí, úrovní, na které soutěží, zaměřením na mládež, mužskou či ženskou složku, všechny jsou důležité. Nelze se věnovat jen jedné skupině a tu podporovat více než druhou.

Každý klub potřebuje individuální přístup odvíjející se od jeho potřeb a priorit. Základním úkolem ČSH a krajských trenérů a manažerů je zajištění veškeré podpory a servisu pro jejich činnost. Pomoct klubům s jednotlivými projekty a s rozšířením členské základny – nábor dětí, trenérů, funkcionářů a v neposlední řadě rozhodčích. Také je skrz sekretariát ČSH a zástupce krajských svazů podporovat v oblasti financování, marketingu, PR nebo ve vztazích s EHF.

Úkolem vedení svazu ČSH je nastavit funkční systém, kde za každou oblast jeho činnosti někdo zodpovídá, má nastaven cíl a je dle toho i hodnocen. Kluby pak budou mít jistotu, že mají maximální podporu pro svou činnost, která je koordinována tak, aby měla co největší dopad v rámci celé české házené.

Stejně jako v jiných sportovních hrách, i v házené vznikají její různé druhy. Hlavním důvodem je snaha o zjednodušení, zatraktivnění a přiblížení co největšímu počtu rekreačních sportovců. Podpora dalších druhů házené může přispět k popularizaci její nejznámější podoby a třeba i rozšíření členské základny.

Plážová házená – vznikla v 90. letech a zahrnuje v sobě nejatraktivnější vlastnosti házené jako je měnící se rychlost hry, kreativita, divácky atraktivní góly a další. Plážová házená zaznamenala obrovský posun, což se projevilo i v pořádání ME či MS. Doufám, že se brzy stane olympijskou disciplínou.

Házená na vozíku – do podvědomí se dostala na počátku tohoto století. Hraje se ve smíšených týmech a bylo již pořádáno několik kontinentální mistrovství. Letos vydalo IHF její oficiální pravidla a v příštím roce je naplánováno první MS. V budoucnu se uvažuje o zařazení házené na vozíku na paralympiádu (LA 2028).

Goalcha – pochází z Dánska a hraje se na jednu branku v malém počtu hráčů (3 vs. 3 nebo 4 vs. 4). Mohou ji hrát děti na školním dvoře, či rodiny v parku. Její ukázku můžete zhlédnout ve videu níže.